top of page

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten worden met Popschool Your Song Coöperatie U.A.. De voorwaarden zijn opgesteld door Dekens Tophoff Advocaten. 

 

DEFINITIES

-    Popschool Your Song Coöperatie U.A. hierna te noemen Popschool Your Song;

-    Leerling: degene die is ingeschreven voor de lessen die worden afgenomen bij Popschool Your Song;

-    Proefles: een eenmalige les die kan worden aangevraagd om kennis te maken met de docent en Popschool Your Song;

-    Voorspeel moment: Een tweejaarlijks moment waarop de leerling zijn of haar progressie kan tonen aan ouders/geïnteresseerden;

-    Docent: een van de door Popschool Your Song gecontracteerde docenten;

 

PROEFLES
Een proefles wordt in overleg met Popschool Your Song afgesproken op basis van beschikbaarheid. De proefles is bedoeld ter kennismaking met de docent. Er geldt 1 proefles per persoon, tegen een gereduceerd tarief. De proefles is geen vervanging voor een normale les. Na de proefles kan er gekozen worden tot overgang op een lesvorm. Indien je niet beschikbaar bent op de afgesproken tijd dient dit minimaal 24 uur van te voren worden aangeven, dan hoeft er niet betaald te worden, anders wordt de geplande proefles in rekening gebracht. Voor de gegeven proefles ontvangt de leerling een factuur of betaalverzoek per email.

INSCHRIJVING
Inschrijving gaat via het aanmeldingsformulier van Popschool Your Song dat te vinden is op de website. Inschrijving voor de kortlopende cursussen/workshops geldt voor het aantal lessen van de cursus. Alle aanmeldingen worden zoveel mogelijk behandeld op volgorde van binnenkomst. Het kan voorkomen dat er teveel aanmeldingen binnenkomen en de leerling niet gelijk kan worden geplaatst. De aanmelding komt dan op de wachtlijst. Zodra er een plek vrij komt wordt de leerling hierover bericht. Bij inschrijving is de datum van ondertekening van het inschrijfformulier, de ingangsdatum van de lesovereenkomst, tenzij anders overlegd met Popschool Your Song.

UITSCHRIJVING
De inschrijving van de doorlopende lessen blijft geldig tot opzegging per mail aan Popschool Your Song. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging kan in het eerste lesjaar na 3 kalendermaanden m.i.v. 1 kalendermaand opzegtermijn. Opzegging na het eerste lesjaar kan met een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand. Indien er in mei of juni wordt opgezegd is er lesgeld verplicht tot het einde van het betreffende seizoen (zie leskalender).


LESGELD
Het lesgeld wordt berekend aan de hand van de leeftijd en de lesvorm die gevolgd wordt. 

Een lesjaar bestaat uit 38 lesweken en verschillende voorspeel mogelijkheden. In de schoolvakanties wordt geen les gegeven.

 

Het totaal te betalen bedrag van deze 38 lesweken wordt verdeeld in 11 gelijke, maandelijkse termijnen. Indien een leerling later in het schooljaar instroomt, wordt het verschuldigde lesgeld en het aantal termijnen naar evenredigheid aangepast.
De betalingstermijnen lopen vanaf september t/m juli: 11 termijnen per jaar (augustus wordt er geen les gegeven). 

 

De betaling vindt bij voorkeur plaats via automatische incasso. Elke andere vorm van betaling dient voor de 1e van de betreffende maand te hebben plaatsgevonden. Indien géén gebruik wordt gemaakt van automatische incasso en andersoortige betaling niet heeft plaatsgevonden binnen 1 week na het verstrijken van de 1e van de betreffende maand, kan de lesovereenkomst zonder opgave van redenen door Popschool Your Song worden beëindigd. Je bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de abonnementsgelden. Ook in het geval van een automatische incasso. Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting zullen wij genoodzaakt zijn administratiekosten in rekening te brengen. De eerste herinnering is kosteloos. Bij een tweede herinnering zullen €5,- administratiekosten worden gerekend.

Als Popschool Your Song ongeacht de redenen te weinig heeft gefactureerd kun je daar een extra rekening voor ontvangen. Indien er teveel is gefactureerd zal dat naar rato worden verrekend of teruggestort.

 

De lesgelden kunnen jaarlijks worden aangepast aan de hand van de prijsindex.

 

INCASSO
Door ondertekening van het inschrijfformulier, geeft u toestemming aan Popschool Your Song een opdracht te sturen aan uw bank om uw rekening te debiteren conform de opdracht van Popschool Your Song middels een doorlopende machtiging. 

 

Het lesgeld zal aan het begin van iedere maand worden geïncasseerd.

 

BEDRIJFSGEGEVENS
Popschool Your Song Coöperatie U.A.
k.v.k Alkmaar nr. 92212190
BTW nr. NL001887866B90
Rabobank: NL36 RABO 0135 5413 87 
BIC: RABONL2U
Incassant ID: NL50ZZZ371441540000
Kenmerk machtiging: lidnummer leerling

ZIEKTE OF VERZUIM
Bij verzuim van een leerling blijft lesgeld verschuldigd. Bij leerlingen met een rittenkaart geldt dat waneer hij/zij meer dan 48 uur van tevoren schriftelijk afbericht een vervangende les wordt afgesproken. Bij verzuim van een leerling wegens ziekte, blijven de lesgelden van de eerste vier lessen binnen dit verzuim verschuldigd. Indien de verzuim periode langer duurt dan vier lessen, is men geen lesgeld meer verschuldigd. Indien een leerling verhinderd is de les te volgen maakt hij/zij dat tijdig kenbaar aan de docent. De lessen van de leerling zijn niet overdraagbaar aan derden, tenzij in overleg overeengekomen met de docent van Popschool Your Song.

 

Bij verzuim van de docent wegens arbeidsongeschiktheid of dringende omstandigheden, is het volle lesgeld verschuldigd tot maximaal twee keer per jaar. Na twee niet gegeven lessen is men geen lesgeld meer verschuldigd. Bij langdurige ziekte van de docent zal getracht worden een vervanger te zoeken. Overige niet gegeven lessen dienen door de docent, op een nader te bepalen tijdstip, te worden ingehaald in overleg met de leerling. Is dit alles niet mogelijk zal er een restitutie van het lesgeld plaatsvinden.

 

AANSPRAKELIJKHEID
Popschool Your Song is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van de eigendommen en goederen van de cursist. 

Popschool Your Song is niet aansprakelijk voor ongelukken en of schadelijk letsel. Deelnemen aan de lessen en het betreden van het pand van Popschool Your Song is geheel op eigen risico. 

 

RECHT VAN WIJZIGING
Popschool Your Song behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting tot mededeling daarvan aan gebruikers. U dient deze website regelmatig te bezoeken om u op de hoogte te stellen van de huidige voorwaarden. De voorwaarden zijn op de website beschikbaar. U bent ten allen tijden gehouden aan de op dat moment geldende voorwaarden. Wijzigingen van de voorwaarden gelden met onmiddellijke ingang tenzij anders vermeld. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden, kan de gebruiker met de inachtneming van de opzegtermijn diens lessen beëindigen.

 

STUDEREN OF OEFENEN
De leerling dient buiten de les om voldoende tijd te stoppen in zijn/haar instrument om naar tevredenheid vooruitgang te boeken. Het advies is 5x per week 15 minuten te oefenen op het instrument.  De docent zorgt iedere les voor voldoende afgestemd oefenmateriaal om de leerling zo veel mogelijk te stimuleren.

Popschool Your Song kan nimmer garanderen dat een leerling vooruitgang boekt, zij zal zich inspannen om de vooruitgang te bevorderen.

 

COPYRIGHT
Auteursrechten:
Het is niet toegestaan om de inhoud of delen van de inhoud (teksten en/of afbeeldingen en/of broncode) te kopiëren, op te slaan, te gebruiken of te verspreiden c.q. openbaar te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van Popschool Your Song.

 

ALGEMEEN  
Bij geschillen naar aanleiding van de uitvoering van deze overeenkomst kan schriftelijk worden geklaagd bij de directie Popschool Your Song. Indien behandeling van de klacht niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid is de leerling bevoegd zich tot de burgerlijke rechter te wenden.

 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De rechter van de rechtbank Noord-Holland is bevoegd kennis te nemen van geschillen omtrent deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen partijen.

Er wordt géén les gegeven in de reguliere schoolvakanties zoals die gelden voor de regio Langedijk waarin de Popschool is gevestigd.

 

Het is mogelijk dat er tijdens de lessen of presentaties voor promotionele doeleinden foto's of video's kunnen worden gemaakt voor informatieve of publiciteitsdoeleinden. Door ondertekening van het inschrijfformulier van Popschool Your Song gaat de leerling hiermee akkoord gaat. Bezwaren dienen schriftelijk te worden ingediend.

 

Popschool Your Song vindt tevredenheid van de leerling uiterst belangrijk. Indien er ontevredenheid is vanuit de leerlingen of ouders/verzorgers, kunnen zij dit kenbaar maken via mail. Popschool Your Song zal proberen zo snel mogelijk een oplossing te vinden.

 

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier, dan wel akkoord te gaan met het digitale inschrijfformulier, accepteert de cursist (indien meerderjarig of de ouder /verzorger indien minderjarig) de bovenstaande spelregels en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Popschool Your Song en Dekens Tophoff Advocaten. Zij heeft nadrukkelijk het intellectueel eigendom op deze voorwaarden. Kopiëren van deze voorwaarden is nadrukkelijk niet toegestaan en kan leiden tot aansprakelijkheidsstelling door Popschool Your Song wegens inbreuk op haar auteursrecht.

bottom of page